Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy sklep internetowy jest dostępny pod adresem bubuslawa.pl.
 2. Prowadzony jest on przez  „Bubusława Górny-Kalus Fotografia”, ul. ul. Wincentego Pola 93/11, 40-595 Katowice, NIP: 6322006922. Klient może uzyskać kontakt ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@bubuslawa.pl.
 3. Zakup w sklepie wiąże się z akceptacją tego regulaminu.

DEFINICJE

 1. Terminy użyte w regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. Sprzedawca – podmiot ekonomii społecznej, mający siedzibę na terenie województwa śląskiego, oferujący produkty lub usługi w ramach platformy internetowej i sklepu stacjonarnego;
  2. Platforma internetowa, sklep internetowy, strona internetowa sklepu – platforma handlowa online o nazwie Bubusława Górny;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług ze sprzedawcą;
  5. Produkt – dostępna na platformie Internetowej oraz w sklepie stacjonarnym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą. Ilekroć w regulaminie jest mowa o produkcie lub produktach, należy przez to rozumieć również odpowiednio usługę lub usługi;
  6. Usługa – dostępna na platformie internetowej usługa będąca odpowiednio przedmiotem umowy o świadczenie usług między Klientem a sprzedawcą;
  7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  8. Konto użytkownika – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym;
  9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego produktu lub produktów, zawarta pomiędzy sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży należy też rozumieć umowę o świadczenie usług;
  12. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usługi lub usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel sklepu prowadzi za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłkową sprzedaż detaliczną artykułów rękodzieła artystycznego, wykonanego przez osoby z niepełnosprawnościami w trakcie zajęć terapeutycznych.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji indywidualnego konta Klienta lub po każdorazowym podaniu danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać dostęp do sieci internetowej wraz z przeglądarką mogącą obsłużyć witrynę, włączoną obsługę JavaScript oraz aktywny adres e-mail. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą ciasteczek można znaleźć na stronie internetowej sklepu, w zakładce Polityka Prywatności.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie odbywa się za pomocą opcji dodania produktu do koszyka, która znajduje się przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie. W celu obejrzenia wyrobów znajdujących się w koszyku, należy wybrać jego ikonę w prawym górnym rogu strony internetowej. Wybierając opcję “przejdź do zamówienia” Klient ma możliwość przejścia do kolejnego etapu jego realizacji.
 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe podanie danych teleadresowych.
 3. Zamówienia produktów można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Odbiór produktu możliwy jest poprzez jego wysyłkę na adres docelowy podany przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli wystąpią nieoczekiwane i niepożądane okoliczności, które mogą wywołać tymczasowe ograniczenie w wysyłce produktu.
 5. W przypadku niewłaściwego wypełnienia danych teleadresowych Klienta, zamówienia mogą nie zostać zrealizowane. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy.

PŁATNOŚCI

 1. W celu finalizacji zakupu, sklep oferuje kilka metod płatności uwarunkowanych od obsługiwanego przezeń systemu Stripe: przede wszystkim cyfrowe formy płatności. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

REJESTRACJA

 1. Rejestracja konta użytkownika w serwisie internetowym jest bezpłatna i dobrowolna. Po jej dokonaniu utworzone jest dla Klienta indywidualne konto. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Klient może dokonywać także zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednak w ten sposób rezygnuje z funkcjonalności przypisanych do konta na stronie, tj. zapamiętania danych teleadresowych czy możliwość śledzenia statusu zamówienia.
 2. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail (login) oraz preferowanego hasła. Możliwe jest także podanie danych wysyłkowych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu). Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail klienta zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie kończy proces aktywacji konta. Klient może w każdym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w sytuacji, gdy klient nie złożył żadnego zamówienia w sklepie i nie logował się na konto w ciągu przynajmniej 2 lat od ostatniej jego aktywności.

METODY DOSTAWY

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika dostaw.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy bez żadnych wad, pomijając sytuacje, w których wada powstała w wyniku niewłaściwego transportu towaru.
 3. Sprzedawca zamieszcza w komunikacie mailowym do zamówienia informację o liczbie dni roboczych do dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 5. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy dowód zakupu obejmujący dostarczane towary.
 4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi nieodpłatne, drogą elektroniczną. Są to: newsletter, konto klienta, koszyk, formularz zamówienia, formularz kontaktowy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy​
 5. Klient może odstąpić od umowy składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Oświadczenie może też zostać wysłane za pomocą tradycyjnej poczty.​
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.​
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
  2. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Klient powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:​
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi obiektami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do domeny internetowej, fotografii, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy i logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, poprzez wiadomość mailową.
 5. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób wskazany w ust. c. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.